Monday, November 19, 2018

Thursday, November 8, 2018

ดร. เพียงดิน รักไทย 5 พ.ย. 61 "เลือดท่วมท้องช้าง ใครจะฆ่าใคร? เลี่ยงได้ไหม?"

ดร. เพียงดิน รักไทย 5 พ.ย. 61 "เลือดท่วมท้องช้าง ใครจะฆ่าใคร? เลี่ยงได้ไหม?"

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Copyright notice:
This video is protected under the "Fair Use Copyright Act of 1976" for the purposes of education, news reporting, research, criticism and public discussion.

Friday, November 2, 2018

Information Warfaresอ้างถึง ปฎิญญาแห่ง​ชาติของประ​ชาชนว่าด้ว​ยรัฐประชาธิ​ปไตยแห่งประ​เทศไทย


ท่านอยู่ในเครือข่ายมดแดงแล้วนะครับ มีอะไรสื่อสารกับผมโดยตรงได้ทางนี้เลยนะครับ
ทุกอย่างเป็นความลับครับ

ด้วยรักและศรัทธาในพลังประชาชน
piangdin
เรียน Dr. Piangdin ครับ 
อ้างถึง ปฎิญญาแห่ง​ชาติของประ​ชาชนว่าด้ว​ยรัฐประชาธิ​ปไตยแห่งประ​เทศไทย 

ผมขอเสนอเรื่องอัตตลักษณ์ของรัฐประชาธิ​ปไตยแห่งประ​เทศไทย
1.คนในรัฐชาติยึดมั่นเคารพในสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
2.การอยู่รวมกันแบบรัฐชาติเดียว แม้จะมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์กำเหนิด ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ
ด้วยการค้มครอง รักษาสิทธิ ให้เสรีภาพภายใต้กฎหมาย สร้างความเป็นธรรม สร้างความผาสุก ของคนในรัฐชาติเดียวกัน 
3 .ความเจริญก้าวหน้าของรัฐชาติ  .ความเจริญก้าวหน้าของคนในรัฐชาติ การรักษาผลประโยชน์แห่งรัฐชาติ
4.การรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของรัฐชาติ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่น
ของรัฐชาติให้เป็นที่นับถือจากชาวโลก
5.การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาแนวความคิดของขีดความสามารถหรือศักยภาพของรัฐชาติ
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านการเมืองบนพื้นฐานความมั่นคงทางการเมือง
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจบนพื้นฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านสังคมจิตวิทยาบนพื้นฐานความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยา
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานความมั่นคงทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวคิดด้านยุทธศาสตร์ด้านการทหารบนพื้นฐานความมั่นคงทางด้านการทหาร
ของประ​ชาชนว่าด้ว​ยรัฐประชาธิ​ปไตยแห่งประ​เทศไทย 

ปัญหาที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แก้ปัญหา ส่วนใหญ่ทั้งหมดลืมเรื่องอัตตลักษณ์
ผมมีเอกสารวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้ว

ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ

ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ

กลยุทธ์ฝ่ายรัฐบาล/เสื้อแดง

1.ทั้งรัฐบาลและเสื้อแดงปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในฝ่ายของตนในเชิงรุกตลอดเวลาต่อเนื่อง(r1)

2.ให้ สส. ประสานนโยบายจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ตามเขต/พื้นที่ของตน(r2)

3.กำหนดและวางตัว สส.ที่มีศักยภาพทุกรูปแบบในการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ(r3)

4.ดำเนินการปรับ ครม. ตามสถานการณ์ที่สร้างความได้เปรียบทั้งการเมืองภายใน

    และการเมืองระหว่างประเทศ(r4)

5.ตั้งคณะทำงานภายในพรรคทำหน้าที่ประสานคนเสื้อแดงเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร/

   สารสนเทศ/สร้างความเข้าใจระหว่างกัน(r5)

6.ตั้งคณะทำงานจากบุคลากรจากภายในพรรคและคนเสื้อแดงร่วมกันสืบสวนสอบสวนผลงาน

   ของรัฐบาลชุดที่แล้ว/การดำเนินงานของฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่อง(r6)

7.กำกับ ดูแล ควบคุม สื่อต่างๆภาใต้กฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล(r7)


กลยุทธ์ฝ่ายจ้าว/อำมาตย์/สมุนอำมาตย์

1.รอโอกาสฝ่ายรัฐบาล(พรรคเพื่อไทย)สะดุด/พลาดท่าหรือติดกัดักของตนเอง(m1)

2.การสร้างข่าว/สร้างวาทกรรมอันไม่จริง/อันเป็นเท็จ โจมตี สส. บางคนหรือการทำหน้าที่ของ

   รัฐบาล(m2)

3.ใช้วิธีการอันสกปรกหรือวิชามารมาใช้ในการเมืองทุกรูปแบบ(m3)

4..ใช้วิธีการทำให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคม(เสี้ยม)โดยผ่านเครือข่าย/ผ่านสื่อต่างๆ(m4) 

5.เลียนแบบคนเสื้อแดงในการดำเนินยุทธวิธีขบวนการใต้ดิน(m5)

6.ใช้กลยุทธ์ของฝ่ายเจ้า(ตามการวิเคราะห์การต่อสู้ของคนเสื้อแดงด้วยทฤษฏีเกมส์และกลยุทธ์)เมื่อประสบโอกาส(m6)